Juridische En Maatschappelijke Context

Hier komt de juridische en maatschappelijke context

Heleni

Juridische context

 • 03/05/2013: Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bibliothecaris/informatiemanager (B.S.12/07/2013)
 • 03/07/2015: Besluit van de Vlaamse Regering tot fusie van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen en het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (B.S.04/08/2015)
 • 14/07/2017: Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten in het kader van de omzetting van de Richtlijn 2014/61/EU (B.S.12/09/2017)
 • 02/02/2018: Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten (B.S.01/01/0001)
 • 27/04/2018: Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.25/06/2018)

Maatschappelijke context

 • Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo
 • Het stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid is het (nieuwe) coördinatiecomité voor de VDI en kan adviezen aangaande het informatie- en ICT-beleid voorstellen aan de Vlaamse Regering.
 • De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van de digitale overheid.

Yasmine

Juridische context

 • 20 JULI 2018. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmateriaal voor de stembureaus in de gemeenten waar met een digitaal stemsysteem wordt gestemd
 • 12 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy elektronische communicatie
 • 26 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt
 • 19 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 2017 houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

Maatschappelijke context

 • Sven Gatz, minister van de federale regering, is verantwoordelijk voor het beleidsdomein media.
 • Alexander De Croo is verantwoordelijk voor de digitale agenda.
 • Het directoraat-generaal Digitale Transformatie is een federale overheidsdienst. Deze dienst ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering.

Fébe

Juridische context

 • Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 1 juni 2017 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitalisering en Organisatie (28 mei 2018).
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (12 juni 2015).
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid (4 april 2014).
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling tot het verlenen van een investeringssubsidie voor digitalisering van vertonercomplexen (16 december 2011).
 • Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie (27 april 2007).

Maatschappelijke context

 • Federaal minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, Philippe De Backer is verantwoordelijk voor zowat alles die met media en het digitaal zijn te maken heeft.
 • De Open-Vld zet zich sterk in voor alles wat het internet en digitaal zijn te maken heeft. Speciaal voor het feit dat we moeten opletten met wat we allemaal online zetten omdat dit een hele grote invloed op onze privacy kan hebben.

Laura

Juridische context

 • (26/10/2018). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018 (B.S.05/12/2018). Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://codex.vlaanderen.be/
 • (09/10/2018). Ministerieel besluit houdende de vaststelling dat de digitale systemen en processen voor het kandidatenbeheer, voor de digitale stemming, voor het verwerken van de stemmen en voor de zetelberekening de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming van 14 oktober 2018 waarborgen (B.S.12/10/2018). Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://codex.vlaanderen.be/
 • (28/09/2018). Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage (B.S.12/11/2018). Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://codex.vlaanderen.be/
 • (28/09/2018). Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de gemeenten die een audiomodule kunnen gebruiken bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 (B.S.04/10/2018). Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://codex.vlaanderen.be/
 • (25/09/2018). Ministerieel besluit tot de vaststelling van het gebied ‘Abdij van Kolen en de Kolenberg’ in de landschapsatlas (B.S.24/10/2018). Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://codex.vlaanderen.be/

maatschappelijke context

 • Er is een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk
 • minister van Digitale Agenda is Alexander De Croo
 • Ik heb niet echt een concrete partij gevonden die zich specifiek bezig houd met digitalisering, maar ik heb wel deze tabel gevonden. Deze toont aan welke politieke partijen er zich het meeste bezig houden met mijn thema

Benjamin

Juridische context

 • Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 1 juni 2017 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitalisering en Organisatie
 • Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

Maatschappelijke context

 • Ja, er is een minister verantwoordelijk voor de digitale agenda: Philippe de Backer.
 • Budgetbeheer instellingen zijn instellingen die je helpen als je schulden hebt. Het heeft te maken met digitale wereld. Ze helpen jou met het betalen van internet, TV, telefoon,… Ze helpen jou met het betalen van alles die te maken heeft met digitalisering.

Jens

Juridische context

 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, bestemd voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's. (6 juni 2018). Belgische Staatsblad, 47677.
 • Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. (26 juli 2018). Belgische Staatsblad, 59323.
 • Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 1 juni 2017 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitalisering en Organisatie. (7 juni 2018). Belgische Staatsblad, 48008.
 • Ministerieel besluit tot vaststelling van de formule, vermeld in artikel 9/13, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. (5 oktober 2018). Belgische Staatsblad, 75882.
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen. (30 juli 2018). Belgische Staatsblad, 60021.

Maatschappelijke context

 • Sven Gatz is Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel.
 • Hij kan er eventueel voor zorgen dat er meer wordt geïnvesteerd in online platformen en netwerken.
 • Digitaal beleid (komt uit van de Vlaamse overheid).
 • Veel burgers worden geconfronteerd met deze digitaliserende overheid. Daarom moet bij het digitaliseren van deze transacties rekening worden gehouden met de manier waarop verschillende burgers met digitale toepassingen omgaan. Elke burger is anders en heeft andere motieven om gebruik te maken van digitale dienstverlening. Sommigen vinden heel snel hun weg in het digitale landschap, andere doelgroepen ontbreekt het aan toegang, vaardigheden, motivatie, vertrouwen. Zij hebben hulp nodig om mee te kunnen in de online samenleving.

Amber
_Juridische context_

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie beveiligingstechnicus (B.S.19/07/2017)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies (B.S.21/04/2017)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie keukenverantwoordelijke (B.S.15/09/2017)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie food and beverage manager (B.S.19/07/2017)
 • Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 (B.S.12/10/2018)

_Maatschappelijke context_

 • Sven Gatz is Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
 • Hij kan ervoor zorgen dat er meer wordt geïnvesteerd in online platformen en netwerken
 • Digitaliseren met verstand (komt van de website Digitale Overheid)
 • De moderne overheid gaat mee met de tijd, waarin gebruik van online diensten hand over hand toeneemt. Onder het motto ‘digitaliseren met verstand’ wordt invulling gegeven aan de ambitie uit het regeerakkoord om de digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. De overheid richt zijn processen in op de (dienstverlenings)vraag van burgers en ondernemers en zet digitalisering hierbij in als middel, niet als doel op zich. De kosten en baten van het digitaliseren van een dienstverleningsproces moeten goed tegen elkaar afgewogen worden.

Nele

Juridische Context

 • 26 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt.
 • 09 JULI 2018. -Ministerieel besluit houdende de vaststelling dat de digitale systemen en processen voor het kandidatenbeheer, voor de digitale stemming, voor het verwerken van de stemmen en voor de zetelberekening de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming van 14 oktober 2018 waarborgen.
 • 05 APRIL 2019. ¬¬ Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aanwending van digitale frequenties voor DAB+ op elkaars grondgebied.
 • 25 MEI 2018.Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in digital design & development als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen.

Maatschappelijke Context

 • Vlaams minister voor Media is Lydia Peters van Open VLD.
 • Federaal Minister voor Digitale Agenda is Philippe De Backer van Open VLD.
 • Onderzoeksvraag: Vlaams Minister van Welzijn is Jo Vandeurzen van CD&V.
 • Volgens mij zit CD&V het dichtste bij het idee Media.