Trefwoordenlijst

Heleni

 • Bestandsformaten: Een rasterafbeelding of bitmap is een afbeelding in digitale vorm, waarbij van elke pixel de kleur wordt vastgelegd. Het nadeel van een rasterafbeelding is dat bij het vergroten de afzonderlijke pixels zichtbaar zullen worden. Voor het bewerken van rasterafbeeldingen zijn er bitmapprogramma's. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rasterafbeelding
 • Bookscanner: De documenten die een administratief belang hebben
 • De kosten-baten analyse: Kosten-batenanalyse is een monetaire evaluatiemethode, waarbij de verwachte kosten worden afgewogen ten opzichte van de te verwachten baten voor één of meerdere onderwerpen, zodat de meest voordelige oplossing kan worden gekozen. De analyse kan bijvoorbeeld berekeningen van initiële en verwachte opbrengst bevatten. Bijvoorbeeld een productmanager kan kosten voor productie en marketing ten opzichte van verwachte verkopen van een bepaald product vergelijken. Op grond van deze afweging kan de opname van een product in het assortiment worden genomen.
 • Dematerialisatie: Vanuit een strikt technisch oogpunt kan de digitalisering van een document of van een object gedefinieerd worden als de omzetting naar een numerieke drager (digital), waarbij de oorspronkelijke drager zowel traditioneel (vb papier) als analoog (vb videocassette) kan zijn Vaak wordt deze operatie gekwalificeerd als “dematerialisatie”.
 • Elektronische handtekening: In een vaste vorm, een eigen geschreven naam.
 • Flatbed scanner: Een flatbed scanner (indien nodig voorzien van een automatische lader) werkt voor gedrukte en niet ingebonden documenten of voor handgeschreven bladen.
 • Monografieën: Is een boek over één onderwerp.
 • Risk management strategie: A risk management strategy provides a structured and coherent approach to identifying, assessing and managing risk. It builds in a process for regularly updating and reviewing the assessment based on new developments or actions taken. A risk management strategy can be developed and implemented by even the smallest of groups or projects or built into a complex strategy for a multi-site international organisation. The process of identifying and reviewing the risks that you face is known as risk assessment. By assessing risks you are able to be actively aware of where uncertainty surrounding events or outcomes exists and identifying steps that can be taken to protect the organisation, people and assets concerned. How this is achieved and the level of detail which is considered can vary between organisations. In many circumstances, where staff or volunteers have a more hands-on role in the organisation, the Management Committee may not carry out the risk assessment themselves.

Fébe

 • Accreditatie: Een officiële stempel van goedkeuring aan iets of iemand verlenen.
 • Frictiewerkloosheid: Werkloosheid die een gevolg is van frictie (wrijving) op de arbeidsmarkt: tussen het ontstaan van de vacature en het vervullen ervan gaat tijd verloren.
 • Polarisatie: Polarisatie is het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen.
 • Offshoring: Offshoring is een vorm van outsourcing waarbij de bedrijfsactiviteiten die worden uitbesteed, worden uitgevoerd in een gebied dat relatief ver weg ligt.
 • Robotica: Robotica is de tak van de mechatronica die zich bezighoudt met theoretische implicaties en praktische toepassingen van robots in de ruimste zin van het woord.

Yasmine

 • Digibeten
 • Digitale kloof
 • Informatica
 • Digitalisering
 • Virussen
 • Media
 • Sociale media
 • Online
 • Online privacy
 • Onlife
 • Internet
 • Elektronisch
 • ICT

Laura

 • Cijfermatig
 • Discreet
 • Numeriek
 • Computer
 • Getalsmatig
 • Vingers (digits)

Benjamin

 • Close-project
 • Entertainment
 • Sociale media
 • Mediawijsheid
 • Sociaalnetwerksites
 • Onlinehulpverlening
 • Incluso-project

Jens

 • Apps
 • Automatisering
 • Cookies
 • digitalisering
 • Media
 • Mobiel netwerk
 • Pers
 • Smartphone
 • Technologie
 • Websites

Amber

 • Cijfermatig
 • Discreet
 • Numeriek
 • Computer
 • Cijferverwerkend
 • Geluidsbestand
 • In cijfers
 • Niet analoog
 • tegengestelde van analoog
 • Weergave van cijfers
 • Computerjargon

Nele

 • Burgerparticitpatie
 • Digitalisering
 • E-participatie
 • Online communicatie
 • Overheidsparticipatie
 • Pyjama-activisten
 • ICT
 • Sociale media
 • Twitterrevolutie